BẢNG NIÊM YẾT GIÁ DỊCH VỤ TẠI CẢNG SCC-VN THỊ VẢI

 

 

 ( Ban hành kèm theo văn bản số 228 /INSEE-THIV ngày 10 tháng 04 năm 2019 “ V/v kê khai giá hàng hóa dịch vụ bán trong nước hoặc xuất khẩu tại Cảng SCC-VN Thị Vải ’’ với Sở tài chính Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)

 

  1. Bảng kê khai giá dịch vụ cầu bến, phao neo thuộc khu vực hàng hải:

Biểu 1: Đối với tàu thuyền hoạt động vận tải nội địa.

                                                                                                          ĐVT: Đồng /GT/Giờ

STT

Loại phương tiện hình thức sữ dụng

Mức thu

Ghi Chú

01

Tàu thuyền neo buộc tại cầu

15.00

Chỉ áp dụng với những hơp động vận chuyển được ký kết giữa Công ty  và đơn vị vận chuyển nếu có đề câp việc có thu phí cầu bến.

02

Tàu thuyền nhận được lệnh rời cảng mà vẫn chiếm cầu.

15.00

Chỉ áp dụng với những hơp động vận chuyển được ký kết giữa Công ty  và đơn vị vận chuyển nếu có đề câp việc có thu phí cầu bến.

 

Biểu 2: Đối với tàu thuyền hoạt động vận tải quốc tế.            

                                                                                                           ĐVT: USD/GT/ Giờ

STT

Loại phương tiện hình thức sữ dụng

Mức thu

Ghi Chú

01

Tàu thuyền neo buộc tại cầu

0.0031

 

02

Tàu thuyền nhận được lệnh rời cảng mà vẫn chiếm cầu.

0.0060