MƯỜI NĂM THEO ĐUỔI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Với INSEE tại Việt Nam, Phát Triển Bền Vững được đặt làm trọng tâm của chiến lược kinh doanh nhằm cân bằng ba yếu tố: Phát triển kinh tế - Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm xã hội. Thêm vào đó, cách tiếp cận Phát Triển Bền Vững của chúng tôi không chỉ giúp đảm bảo việc kinh doanh lâu dài mà còn giúp giải quyết các thách thức toàn cầu và của ngành công nghiệp. Cam kết mạnh mẽ này không chỉ là một phần của văn hóa tổng thể, nó cũng tạo dựng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

 

Là doanh nghiệp điển hình dẫn đầu trong việc tiếp cận phát triển bền vững ở Việt Nam, trong hơn 10 năm, chúng tôi đã thực hiện nhiều hoạt động, các sáng kiến và chương trình để đảm bảo chúng tôi cân bằng ba yếu tố chủ đạo trên. Là đơn vị tiên phong, trong chừng ấy thời gian, chúng tôi đã trải nghiệm và vượt qua thử thách một cách tự tin, điều đó giúp xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

 

Các điểm then chốt để đạt được sự Phát Triển Bền Vững trong mọi khía cạnh kinh doanh của chúng tôi là:

Cùng kiến tạo

Chào mừng mười năm phát triển bền vững, INSEE tại Việt Nam đã giới thiệu sáng kiến “Cùng kiến tạo” với hàng loạt chương trình thống nhất và triển khai ở cấp công ty theo một định hướng bền vững. Thông qua sáng kiến này, mỗi cá nhân, mỗi hành động, không phân biệt lớn nhỏ, sẽ có tác động có ý nghĩa, đóng góp vào thương lai tươi sáng.